Tihemetsa Vilistlane

 

et

MTÜ Tihemetsa Vilistlane põhikiri


I Üldsätted
1. Mittetulundusühing nimetusega Tihemetsa Vilistlane (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides

2. Seltsi asukohaks on Peahoone tee 2, Tihemetsa, Saarde vald, 86201 Pärnumaa, Eesti Vabariik.


3. Seltsi eesmärgiks on Tihemetsas Voltveti mõisa maadel ja hoonetes asunud kutseõpet andnud erinevate nimetustega kooli ajaloo jäädvustamine ning selle tutvustamise korraldamine paikkonnas ja laiemale üldsusele. Kutseharidusliku õppe traditsiooni väärtustamine ja traditsiooni alalhoidmine. Vilistlastest moodustatav nõukoda saab anda tõuke paikkonna arengule.

 

4. Seltsi põhitegevusteks on heategevuslik tegutsemine avalikes huvides. Määratletud sihtrühmaks on vilistlased, tänased ja tulevased õppijad, endised ja praegused õpetajad, kohalik kogukond ning tööandjad.


II Seltsi liikmeks vastuvõtmise ning seltsist väljaastumise ning väljaarvamise tingimused ja kord


2.1. Seltsi liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik, kes soovib arendada seltsi eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust.

2.2. Seltsi liikmeks vastuvõtmise otsustab seltsi juhatus.

2.3. Seltsist väljaastumiseks esitab seltsi liige juhatusele kirjaliku avalduse.

2.4. Seltsi liikme võib seltsist välja arvata juhatuse otsusega, kui:
a) seltsi liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud seltsi liikmemaksu;
b) ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi seltsi üldkoosolekul või seltsi poolt korraldatud üritusel;

2.5. Seltsi liikme väljaarvamise otsustab seltsi juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist. Seltsi liikmel on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses . Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on 2/3 juhatuse liikmetest.


2.6. Seltsi juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval seltsi üldkoosolekul.

2.7.Seltsi juhatusel on õigus teha erandeid liikmelisuse- ja auliikmete määramisel.

III Liikmete õigused ja kohustused

3.1. Seltsi liikmetel on õigus:
a) osaleda hääleõigusega seltsi üldkoosolekul;
b) olla valitud seltsi juhtorganite liikmeks;
c) saada seltsi juhatuselt ja muudelt organitelt teavet seltsi tegevuse kohta.
3.2. Seltsi liige on kohustatud:
a) järgima seltsi tegevuses osalemisel põhikirja ja seltsi juhtorganite otsuseid;
b) tasuma määratud liikmemaksu;
c) teatama seltsi juhatusele seltsi liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad kontaktandmed;
d) tasuma seltsi liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel.

IV. Üldkoosolek
4.1. Seltsi kõrgeimaks organiks on seltsi üldkoosolek, kus igal seltsi liikmel on üks hääl.
4.2. Seltsi üldkoosoleku pädevuses on:
a) põhikirja muutmine, kui sellega nõustub 2/3 seltsi liikmetest.
b) eesmärgi muutmine, kui sellega nõustub 9/10 seltsi liikmetest.

c) juhatuse liikmete määramine.

d) revisjoni määramine , kui seda nõuab 2/3koosolekul osalejatest.

e) juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes seltsi esindaja määramine.
f) seltsile kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks.
g) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.


4.3. Seltsi üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt korra aastas:
a) aastaaruande kinnitamiseks;
b) seaduses määratud ja muudel juhtudel, kui seltsi huvid seda nõuavad.

4.4. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab seltsi juhatus vähemalt 14 päeva enne üldkoosoleku toimumist teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra või saadab igale seltsi liikmele kaks nädalat enne üldkoosoleku toimumist samasisulise kirjaliku teate.

4.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole seltsi liikmetest.

4.6.Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud seltsi liikmetest või nende esindajatest.

4.7. Juhatus kutsub kokku erakorralise üldkoosoleku, kui seda nõuab 1/10 seltsi liikmetest.

V. Juhatus

5.1. Seltsi tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on kuni 9 liiget.

5.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse neljaks aastaks.
5.3. Seltsi nimel teostatavate tehingute, mille suurus ületab 500 000 krooni, sooritamiseks peab juhatus saama eelneva nõusoleku üldkoosolekult.
5.4. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.

5.5 Juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt üks kord poole aasta jooksul.

VI. Ühinemine, jagunemine, likvideerimine.

6.1. Seltsi ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
6.2. Seltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
6.3. Seltsi likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara sarnase eesmärgiga mittetulundusühingule, sihtasutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.